Vegetasjons- og viltkartlegging 

Norske Naturveiledere utfører kartlegging og overvåking på en rekke tema. Dette inkluderer biologisk mangfold, vegetasjon, plantearter, gresshopper, amfibier, krypdyr, fugl og pattedyr. Oppdrag utføres etter avtale med oppdragsgivere, hvorpå det utarbeides en prosjektbeskrivelse. Det føres timelister der budsjettoverskridelser dekkes av oss. På denne måten vil prosjektene alltid holde seg innen kostnadsrammen, eller blir billigere enn budsjettert.

Kompetanse
Særlig aktuelt har det den siste tiden vært kartlegging og overvåking av vannplanter, rødlistede planter, gresshopper, amfibier og pattedyr (flaggermus og jaktbar vilt).

Eksempler på kartlegging:

Ellers kan nevnes at Gjerde har arbeidet med overvåking av amfibier i Nordre Øyeren siden 1988. Mer informasjon om dette på Norsk Feltherpetologisk sine web-sider.

 

Web-side uten frames? Klikk her

 


Sist oppdatert 12. januar 2020


web counter
web counter

besøkende siden 10. mai 2011